logo

Privacy

Privacyreglement.

De fysiotherapeut houdt, om de behandeling van uw kind zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, in een dossier een registratie bij van zijn/haar medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

  • Behalve de fysiotherapeut die uw kind behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  • Het kind of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers heeft het recht om binnen een redelijke termijn, de gegevens die over hem/haar zijn vastgelegd in te zien. De fysiotherapeut verstrekt aan de patiënt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger desgevraagd zo spoedig mogelijk, doch ten minste binnen vier weken, inzage in het dossier bedoeld in artikel 18.
  • Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelde fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
  • Gegevens van uw kind worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat uw kind of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers hiervoor toestemming heeft gegeven.
  • Nadat uw kind behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zorgvuldig bewaard.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met de gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
kinderfysio